Most Viewed

1
潜艇实艇阻力预报方法研究
Wu Fangliang, Wu Xiaoguang, Ma Yunyi, Xu Jian, He Hanbao
2009, 4(3): 28-32. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2009.03.006
2
Influence of navigation attitude on large ship deck airflow field
WEN Yanshu, DONG Wencai
2015, 10(3): 26-31. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2015.03.005
3
The research progress of the medium voltage DC integrated power system in China
FU Lijun, LIU Lufeng, WANG Gang, MA Fan, YE Zhihao, JI Feng, LIU Luhui
2016, 11(1): 72-79. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2016.01.009
4
Research advances in the development status and key technology of unmanned marine vehicle swarm operation
Wei XIE, Hao TAO, Junbin GONG, Wei LUO, Fengchuan YIN, Xiaolong LIANG
2021, 16(1): 7-17, 31. doi: 10.19693/j.issn.1673-3185.02225
5
国外陆上模式堆建设情况及其对舰艇核动力装备发展的贡献分析
LIU Xiangchun
2015, 10(3): 84-91. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2015.03.014
6
A comprehensive review on hull forms and relevant researches of wave piercing vessels
WEI Chengzhu, LI Yinghui, YI Hong
2016, 11(5): 1-8. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2016.05.001
7
Key technologies and intelligence evolution of maritime UV
Kefan JIN, Hongdong WANG, Hong YI, Jingyang LIU, Jian WANG
2018, 13(6): 1-8. doi: 10.19693/j.issn.1673-3185.01293
8
Concepts of waterjet propulsion and pumpjet propulsion:their common characteristics, special characteristics and differences
Yongsheng Wang
2019, 14(5): 1-9, 41. doi: 10.19693/j.issn.1673-3185.01605
9
舰船总体设计流程分析
XU Qing
2012, 7(5): 1-7. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2012.05.001
10
On the development trends of aircraft carriers
ZHU Yingfu, XIONG Zhiguo, HU Yulong
2016, 11(1): 1-7. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2016.01.001
11
水动力噪声计算方法综述
LI Huan, LIU Congwei, WU Fangliang, CHEN Can
2016, 11(2): 72-89. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2016.02.011
12
美国航空母舰防护结构设计探析
Wu Guomin, Zhou Xintao, Duan Hong, Zhu Yingfu
2011, 6(5): 1-6. doi: 10.3969/j.issn.16733185.2011.05.001
13
Analysis of the research development on HPM/EMP protection
LIU Peiguo, LIU Chenxi, TAN Jianfeng, DONG Yanfei, YI Bo
2015, 10(2): 2-6. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2015.02.002
14
Comparison of the response characteristics under nanosecond pulse ofspark gap protector and gas discharge tube
LI Hongyan, QI Guocheng, LIANG Tao, LI Yafeng, LV Feng, XIE Yanzhao
2015, 10(2): 104-108. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2015.02.020
15
微颗粒影响螺旋桨噪声及空蚀损伤试验研究
XING Weisheng, XIE Xueshen, JIANG Zhifang, CHEN Darong
2015, 10(3): 7-12,56. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2015.03.002
16
Handling scheme simulation and scheduling optimization for carrier-borne aircraft
Mao ZHENG, Shiwei YAN, Xiumin CHU, Yunqi ZOU, Shuo XIE
2021, 16(3): 1-8, 23. doi: 10.19693/j.issn.1673-3185.01945
17
Overview of the development of shipboard integrated power system
Weibo LI, Chunhao HAO, Jiajun GAO, Zhenjie ZOU, Junfeng PAN
2020, 15(6): 1-11. doi: 10.19693/j.issn.1673-3185.01682
18
美海军DDG-1000 全舰计算环境体系结构探析
DONG Xiaoming, SHI Chaoming, HUANG Kun, WANG Yunfeng
2012, 7(6): 7-15. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2012.06.002
19
A comprehensive review on the mechanism of flow-induced noise and related prediction methods
WANG Chunxu, WU Chongjian, CHEN Lejia, QIU Changlin, XIONG Jishi
2016, 11(1): 57-71. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2016.01.008
20
Peridynamic model for submarine surfacing through ice
Liyu YE, Chao WANG, Chunyu GUO, Xin CHANG
2018, 13(2): 51-59. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2018.02.007
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go