column
减小常规潜艇排水量的技术途径分析
WU Jun, LIU Mingjing
2012, 7(6): 1-6,15. DOI: 10.3969/j.issn.1673-3185.2012.06.001
Abstract PDF
美海军DDG-1000 全舰计算环境体系结构探析
DONG Xiaoming, SHI Chaoming, HUANG Kun, WANG Yunfeng
2012, 7(6): 7-15. DOI: 10.3969/j.issn.1673-3185.2012.06.002
Abstract PDF
Effects of Changing the Explosive Position on the Damage of Stiffened Plates Subjected to Air Contact Explosion
WU Linjie, ZHU Xi, CHEN Changhai
2012, 7(6): 16-22. DOI: 10.3969/j.issn.1673-3185.2012.06.003
Abstract PDF
基于AUTODYN的气泡与固定壁面相互作用数值模拟
ZHANG Wei, YUE Yongwei, ZHANG Aman, SUN Longquan
2012, 7(6): 23-30. DOI: 10.3969/j.issn.1673-3185.2012.06.004
Abstract PDF
倾斜侧壁正八边形天线罩风载特性研究
SUN Baoguo, LI Gang, LIU Hai, GAO Honglin
2012, 7(6): 31-36. DOI: 10.3969/j.issn.1673-3185.2012.06.005
Abstract PDF
Vibration and Acoustic Radiation of Cylindrical Shell with Indentation
ZHENG Han, ZHOU Qidou, JI Gang, WANG Lucai
2012, 7(6): 37-44. DOI: 10.3969/j.issn.1673-3185.2012.06.006
Abstract PDF
Optimization Design of Vibration Characteristic of Ship Composite Pedestal with High Transmission Loss
YAO Xiongliang, QIU Zhonghui, PANG Fuzhen, XIE Xiaozhong
2012, 7(6): 45-49. DOI: 10.3969/j.issn.1673-3185.2012.06.007
Abstract PDF
Calculation Procedure of Sloshing Loads for Large-Scale Depot Ships
JIN Jing, XUE Hongxiang, TANG Wenyong, ZHANG Shengkun
2012, 7(6): 50-56. DOI: 10.3969/j.issn.1673-3185.2012.06.008
Abstract PDF
Experimental Study on the Resistance of Trimaran with Slant Side Hulls
CUI Jian, WEN Yiyan, CHEN Peng, YANG Songlin
2012, 7(6): 57-62. DOI: 10.3969/j.issn.1673-3185.2012.06.009
Abstract PDF
A Design for Ocean Thermocline Simulation Pool Based on the Similarity Theory
ZHOU Xubin, MA Jie
2012, 7(6): 63-70,77. DOI: 10.3969/j.issn.1673-3185.2012.06.010
Abstract PDF
管道内波速变化对水锤现象的影响分析
FANG Chengyue, ZHAO Guanhui
2012, 7(6): 71-77. DOI: 10.3969/j.issn.1673-3185.2012.06.011
Abstract PDF
Design and Implementation of a Training Simulation System for Submarine Power Systems
ZENG Fanming, CHEN Yutao, HU Jinhui
2012, 7(6): 78-85. DOI: 10.3969/j.issn.1673-3185.2012.06.012
Abstract PDF
基于仿真的全柴联合动力装置特殊工作制联控曲线研究
XU Qing, YANG Yishun, XIN Yuanjian, TANG Leijie, WANG Yongsheng
2012, 7(6): 86-89,97. DOI: 10.3969/j.issn.1673-3185.2012.06.013
Abstract PDF
大温差变风量送风技术在潜艇空调中的应用
DONG Peng, LI Zhiyin, JIAN Qifei
2012, 7(6): 90-97. DOI: 10.3969/j.issn.1673-3185.2012.06.014
Abstract PDF
潜艇液体除湿空调系统探讨
PENG Guangming, MAO Zhiqiang, ZHENG Hao, DENG Xinping, ZHANG Yao
2012, 7(6): 98-101. DOI: 10.3969/j.issn.1673-3185.2012.06.015
Abstract PDF
一种水面舰船对空自防御作战能力计算模型
ZHU Rensheng, XIE Hongsheng, GUO Hongwei, YAO Tenggang
2012, 7(6): 102-106. DOI: 10.3969/j.issn.1673-3185.2012.06.016
Abstract PDF
舰载火箭弹弹道重构与模型验证
DING Chuanbing, HU Yifeng, TAO Yong
2012, 7(6): 107-111. DOI: 10.3969/j.issn.1673-3185.2012.06.017
Abstract PDF
船模与实船水下电场相似性分析
WU Zhengzheng, FAN Kai, YIN Dewu
2012, 7(6): 112-115. DOI: 10.3969/j.issn.1673-3185.2012.06.018
Abstract PDF
舰船机电产品可靠性验收试验方法
LI Nan, CHEN Fang
2012, 7(6): 116-119. DOI: 10.3969/j.issn.1673-3185.2012.06.019
Abstract PDF