column
Characters of Sound Balance from Multi-support Excited Ship Hull
Yao Xiongliang, Ji Fang
2009, 4(5): 1-7. DOI: 10.3969/j.issn.1673-3185.2009.05.001
Abstract PDF
子结构方法在圆柱壳体振动特性分析中的应用研究
Wang Xueren, Miao Xuhong, Jia Di
2009, 4(5): 8-13,19. DOI: 10.3969/j.issn.1673-3185.2009.05.002
Abstract PDF
A Hybrid Method for Interior Structural-acoustic Analysis
Peng Weicai, Zhao Gaoyu, He Zeng
2009, 4(5): 14-19. DOI: 10.3969/j.issn.1673-3185.2009.05.003
Abstract PDF
舰船舱段模型在水下爆炸作用下的壁压分析
Fan Baoshun, Cheng Suqiu, Han Feng
2009, 4(5): 20-22. DOI: 10.3969/j.issn.1673-3185.2009.05.004
Abstract PDF
舰船舰面空气流场的CFD数值模拟探讨
Qu Fei, Lu Chao, Jiang Zhifang, Wang Tao
2009, 4(5): 23-27. DOI: 10.3969/j.issn.1673-3185.2009.05.005
Abstract PDF
三体船兴波阻力计算方法比较及兴波干扰研究
Liu Changmin, Li Yunbo, Li Yulong
2009, 4(5): 28-32. DOI: 10.3969/j.issn.1673-3185.2009.05.006
Abstract PDF
Experimental Study on Welding Residual Stress of Thick Plate
Huang Jing, Liu Yuguang, Zhang Tao, Xie Fan
2009, 4(5): 33-37,44. DOI: 10.3969/j.issn.1673-3185.2009.05.007
Abstract PDF
Evaluation Method for Structural Strength of Asymmetric Double Tube Sheet of Marine Condenser
Xu Shanshan, Zhang Aman, Xie Jinxin, Li Shiming
2009, 4(5): 38-44. DOI: 10.3969/j.issn.1673-3185.2009.05.008
Abstract PDF
CODOG监控系统电路板自动测试技术研究
Xiao Xinbin, Liu Yongbao, Gao Jianhua
2009, 4(5): 45-48. DOI: 10.3969/j.issn.1673-3185.2009.05.009
Abstract PDF
ESD_FT Method in the Analysis of Marine Reactor Water-loss Accident
Ren Xin, Zhao Xinwen, Cai Qi
2009, 4(5): 49-53,58. DOI: 10.3969/j.issn.1673-3185.2009.05.010
Abstract PDF
基于SPWM控制的电压、电流双环逆变器建模及其仿真
Zhu Chengbang, Li Le, Wang Xiaopeng
2009, 4(5): 54-58. DOI: 10.3969/j.issn.1673-3185.2009.05.011
Abstract PDF
网络中心战中信息网络连接优化设计
Xie Hongsheng, Chen Jiong, Ma Xi, Wu Dinggang
2009, 4(5): 59-62,80. DOI: 10.3969/j.issn.1673-3185.2009.05.012
Abstract PDF
潜艇作战系统战位复用技术初探
Huang Kun, Xu Jun, Min Shaorong
2009, 4(5): 63-66. DOI: 10.3969/j.issn.1673-3185.2009.05.013
Abstract PDF
Re-developing Free! ship Software by Using Delphi
Tu Rong, Chen Shunhuai
2009, 4(5): 67-70. DOI: 10.3969/j.issn.1673-3185.2009.05.014
Abstract PDF
基于OpenGL的雷达显示器仿真
Zhang Jian, Yang Lei, Dong Xiaoming
2009, 4(5): 71-74. DOI: 10.3969/j.issn.1673-3185.2009.05.015
Abstract PDF
往复泵振动和噪声机理分析及减振降噪措施
Yuan Donghong, Hua Suobao, Gu Zehong, Pan Zhengguang, Lu Fei
2009, 4(5): 75-80. DOI: 10.3969/j.issn.1673-3185.2009.05.016
Abstract PDF